češtinaenglishDeutsch
Park Hotel Průhonice Praha - domov mimo Váš domov!

Ubytovací řád

Bohemi, spol. s r.o.
Parkhotel Průhonice
Uhříněveská 12
252 43 Průhonice
IČ: 18630120

 1. Ubytovací řád se vztahuje na hotel (dále jen „ubytovací zařízení“).
 2. Ubytovací zařízení může ubytovat pouze hosta, kterého řádně přihlásí. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníků ubytovacího zařízení ihned po příchodu svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti. Ubytovací zařízení vydá ihned po nástupu ubytovací průkaz s uvedením čísla pokoje, ceny za jednodenní pobyt a případných další služeb.
 3. Při opakovaném příchodu již ubytovaného hosta do ubytovacího zařízení je host povinen prokázat se platným průkazem ubytovacího zařízení.
 4. Užívání ubytovacího zařízení je dovoleno osobám, které nejsou postiženy infekčními nemocemi.
 5. Ubytovací zařízení může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se podstatně neliší od potvrzené objednávky.
 6. Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno hosta ubytovat nejpozději do 17-ti hodin, nejdříve však od 14-ti hodin. Pokoj rezervuje do 18-ti hodin v den příjezdu, není-li dohodnuto jinak.
 7. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu ubytovací zařízení nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 8. Ubytovací zařízení odpovídá za škodu na odložených věcech, pokud tyto byly uloženy na místě k tomu vyhrazeném nebo tam, kde se obvykle ukládají. Za peníze a věci, které jsou uložené v sejfech v hotelových pokojích odpovídá ubytovací zařízení do částky 30 000,- Kč. Větší sumy peněz a cennější věci je nutné uložit do sejfu v recepci hotelu oproti potvrzení.
 9. V pokoji může host přijímat návštěvy neubytovaných osob pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovacího zařízení v době od 8 do 22 hodin.
 10. Ubytovací zařízení zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 11. Ubytovací zařízení poskytuje ubytovaným hostům služby v rozsahu určeném danou kategorií.
 12. Objedná-li si host předem dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu a objednávka mu byla neprodleně potvrzena, účtuje ubytovací zařízení hostu jen cenu za dvoulůžkový pokoj pro jednu osobu.
 13. Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s ubytovacím zařízením.
 14. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 11 hodin posledního dne a v téže době pokoj uvolní. Neučiní-li tak host ve stanovené lhůtě, může mu ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.
 15. Host, který se ubytuje před šestou hodinou ranní, uhradí cenu za celou předcházející noc.
 16. V pokoji nebo společenských prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu vedení ubytovacího zařízení přemisťovat vybavení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.
 17. V objektu ubytovacího zařízení a zvláště v pokoji není hostu dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto nařízení se netýká elektrických spotřebičů, sloužících k osobní hygieně hosta (holících či masážních strojků, sušiček vlasů apod.).
 18. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla, uzavřít dveře a klíč odevzdat do recepce.
 19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji ani v ostatních společenských prostorách ubytovacího zařízení.
 20. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav.
 21. V době od 22 hodin do 06 hodin je host povinen dodržovat noční klid.
 22. Za škody, způsobené na majetku ubytovacího zařízení, odpovídá host podle platných předpisů.
 23. V prostoru areálu ubytovacího zařízení je možné parkovat s vozidly jen na určených místech.
 24. Za ubytovací a další poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla po skončení pobytu, nejdéle však za jednotýdenní pobyt. Účet je splatný při předložení.
 25. Ceník přechodného ubytování a vedlejších služeb je k nahlédnutí v recepci ubytovacího zařízení.
 26. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení.
 27. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je hrubým způsobem poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo do smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby.

Průhonice, 2. 1. 2008
Ing. Daniel Sedláček
ředitel hotelu

© BOHEMI, spol. s r.o. | design Neofema, s.r.o.